Tagalo

Tagalo

4 na mga Programang Makatutulong sa Inyong Magbayad ng Inyong mga Gastosing Medikal [PDF, 296 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-T - [PDF, 369 KB]

Pananatiling Malusog [PDF, 290 KB]
Staying Healthy - 11100-T - [PDF, 1.05 MB]
  
Isang Mabilisang Pagmasid sa Medicare [PDF, 2402 KB]
A Quick Look at Medicare - 11514-T - [PDF, 253 KB]

Humiling ng Tulong sa Halaga ng Inyong Medicare: Pagsisimula [PDF, 2345 KB]
Obtenga ayuda con sus costos de Medicare: Comienzo- 10126-T - [PDF, 3.60 MB]

Ano ang Medicare? Ano ang Medicaid? [PDF, 766 KB]
¿Qué es Medicare? ¿Qué es Medicaid? - 11306-T - [PDF, 451 KB]

Nagawa niyo na ba ang inyong  Pagrepaso ng Pagpapalista sa Medicare? [PDF, 1414 KB]
¿Ha realizado la revisión anual de su inscripción en Medicare?- 11220-T - [PDF, 280 KB]

Sinasaklawan ng Medicare sa Diabetes at mga Suplay [PDF, 1681 KB]
Cobertura de servicios y suministros para la diabetes de Medicare - 11022-T - [PDF, 2.20 MB]

Suplementong Seguro sa Medicare [PDF, 11098 KB]

Medicare, póliza de seguro complementario - 11575-T - [PDF, 11 MB]

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi A (Segurong Pang-Ospital) [PDF, 1119 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 11.08 MB]

Paunawa ng Buod ng Medicare para sa Bahagi B (Segurong Pang-Medikal) [PDF, 1127 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 11.33 MB]