Kreyòl Ayisyen/Criollo haitiano

Jwenn asistans pou peye bil Medicare ou yo 
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126-HC (Revisado en marzo de 2022)

Kouvèti Medicare pou Founiti ak Sèvis ki gen pou wè ak dyabèt
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-HC (Revisado en diciembre de 2023)

Rete ansante Sèvis Prevantif Medicare yo
Staying Healthy Medicare's Preventive Services - 11100-HC (Revised March 2023)

Èske w te fè Egzamen anyèl Plan Medicare ou an? 
¿Ha hecho su Revisión anual del plan de Medicare? - 11220-HC (Revisado en octubre de 2022)

Kisa Medicare ye? Kisa Medicaid ye?
¿Qué es Medicare?  ¿Qué es Medicaid? - 11306-HC (Revisado en mayo de 2023)

4 pwogram ki kapab ede w peye pou depans medikal ou yo 
4 programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-HC (revisado en junio de 2022)

Ann gade rapidman sa Medicare ofri 
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-HC (Revisado en julio de 2021)

Asirans Siplemantè Medicare
Seguro suplementario de Medicare - 11575-HC (Revisado en diciembre de 2021)

Avi sou Rezime Medicare pou Pati A (Asirans Lopital)
Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital)

Avi sou Rezime Medicare pou Pati B (Asirans Medikal)
Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico)

Konprann Plan Medicare Advantage Yo
Para entender los Planes Medicare Advantage - 12026-HC (Revisado en noviembre de 2020)

Medicare Kouvri Vaksen COVID-19
Medicare cubre la vacuna contra la COVID-19 - 12117-HC (octubre de 2022)

Rete Pwoteje kont COVID-19 – Medicare Kouvri Vaksen an
Manténgase protegido del COVID-19 – Medicare cubre la vacuna - 12118-HC (marzo de 2021)

Pote Kat Medicare Ou Lè W ap Pran Vaksen COVID-19 Ou a
Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19  - 12123-HC (marzo de 2021)