Kreyòl Ayisyen/Criollo haitiano

Kreyòl Ayisyen/Criollo haitiano

Kouvèti Medicare pou Founiti ak Sèvis ki gen pou wè ak dyabèt [PDF, 1658 KB]
Cobertura de servicios y suministros para la diabetes de Medicare – 11022-H - [PDF, 283 KB]

 

Rete an santePwogram Kòmand-Pa-Lapòs Nasyonal Medicare pou Materyèl Tès Dyabetik  [PDF, 159 KB]
Mantenerse saludable: 11100-H - [PDF, 11.87 MB] (Revisado en septiembre de 2019)

 

Kisa Medicare ye?  [PDF, 868 KB]
¿Qué es Medicare? - 11306-H - [PDF, 198 KB]

 

Jwenn asistans pou peye bil Medicare ou yo  [PDF, 1299 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare: 10126-H - [PDF, 525 KB] (Revisado en mayo de 2019)

 

Ann gade rapidman sa Medicare ofri  [PDF, 2394 KB]
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-H - [PDF, 277 KB]

 

Èske w te fè Egzamen anyèl Plan Medicare ou an?  [PDF, 1242 KB]
¿Ha hecho su revisión anual del plan Medicare? - 11220-H - [PDF, 156 KB]

 

4 pwogram ki kapab ede w peye pou depans medikal ou yo  [PDF, 304 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-H - [PDF, 237 KB]

 

Asirans Siplemantè Medicare [PDF, 11082 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-H - [PDF, 11 MB] (Revisado en mayo de 2019)

 

Avi sou Rezime Medicare pou Pati A (Asirans Lopital) [PDF, 1145 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 10.78 MB]

 

Avi sou Rezime Medicare pou Pati B (Asirans Medikal) [PDF, 1185 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 10.67 MB]