Kreyòl Ayisyen/Criollo haitiano

Kreyòl Ayisyen/Criollo haitiano

Kouvèti Medicare pou Founiti ak Sèvis ki gen pou wè ak dyabèt [PDF, 1690 KB]
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-HC - [PDF, 283 KB] (Modificado en diciembre de 2019)

Rete an santePwogram Kòmand-Pa-Lapòs Nasyonal Medicare pou Materyèl Tès Dyabetik  [PDF, 159 KB]
Mantenerse saludable: 11100-HC - [PDF, 11.87 MB] (Revisado en septiembre de 2019)

Kisa Medicare ye?  [PDF, 646 KB]
¿Qué es Medicare? - 11306-HC - [PDF, 198 KB] (Revisado en abril de 2020)

Jwenn asistans pou peye bil Medicare ou yo  [PDF, 1228 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126-HC - [PDF, 525 KB] (Revisado en junio de 2020)

Ann gade rapidman sa Medicare ofri  [PDF, 2370 KB]
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-HC - [PDF, 277 KB] (Revisado en julio de 2020)

Èske w te fè Egzamen anyèl Plan Medicare ou an?  [PDF, 1273 KB]
¿Ha hecho su Revisión anual del plan de Medicare? - 11220-HC [PDF, 156 KB] (Revisado en septiembre de 2020)

4 pwogram ki kapab ede w peye pou depans medikal ou yo  [PDF, 359 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-HC - [PDF, 237 KB] (Revisado en abril de 2020)

Asirans Siplemantè Medicare [PDF, 11067 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-HC - [PDF, 11 MB] (Revisado en junio de 2020)

Avi sou Rezime Medicare pou Pati A (Asirans Lopital) [PDF, 1128 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 10.78 MB]

Avi sou Rezime Medicare pou Pati B (Asirans Medikal) [PDF, 1173 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 10.67 MB]

Konprann Plan Medicare Advantage Yo [PDF, 3896 KB]

Para entender los Planes Medicare Advantage: 12026-HC [PDF, 3787 KB] (Revisado en noviembre de 2020)

Rete Pwoteje kont COVID-19 – Medicare Kouvri Vaksen an [PDF, 67 KB]
Manténgase protegido del COVID-19 – Medicare cubre la vacuna - 12118-HC - [PDF, 67 KB] (marzo de 2021)

Pote Kat Medicare Ou Lè W ap Pran Vaksen COVID-19 Ou a [PDF, 325 KB]
Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19 - 12123-HC - [PDF, 325 KB] (marzo de 2021)

Medicare Kouvri Vaksen COVID-19 [PDF, 358 KB]
Medicare cubre la vacuna de COVID-19- 12117-HC - [PDF, 358 KB] (abril de  2021)