فارسي / Farsi

 

فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید  [PDF, 1339 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126- FAR [PDF, 186 KB] (Revisado en junio de 2020)

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت  [PDF, 1840 KB]
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-FAR [PDF, 568 KB] (Modificado en diciembre de 2019)

سالم بمانید_خدمات پیشگیرانه Medicare  [PDF, 249 KB]
Mantenerse saludable_Servicios preventivos de Medicare: 11100-FAR [PDF, 320 KB] (Revisado en septiembre de 2019)

بررسی سالانه طرح Medicare  [PDF, 1426 KB]
Revisión anual del plan de Medicare – 11220-FAR [PDF, 537 KB] (Revisado en septiembre de 2020)

Medicare چیست_Medicaid چیست  [PDF, 501 KB]
Qué es Medicare_Qué es Medicaid – 11306-FAR [PDF, 205 KB] (Revisado en abril 2020)

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند   [PDF, 415 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-FAR [PDF, 320 KB] (Revisado en abril de 2020)

مروری بر Medicare  [PDF, 2536 KB]
Un vistazo rápido a Medicare – 11514-FAR [PDF, 185 KB] (Revisado en julio de 2020)

همیب رکیدم لمک [PDF, 11965 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-FAR [PDF, 10.90 MB] (Revisado en junio de 2020)

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare [PDF, 459 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 385 KB]

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare [PDF, 544 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 391 KB]

آشنایی با طرح‌های Medicare Advantage [PDF, 4085 KB]

Para entender los Planes Medicare Advantage: 12026-FAR [PDF, 4027 KB] (Revisado en noviembre de 2020)
 
- هزینه واکسن را پوشش م یدهد در برابر کووید-19 مصون بمانید Medicare [PDF, 145 KB]
Manténgase protegido del COVID-19 – Medicare cubre la vacuna – 12118-FAR [PDF, 145 KB] (marzo de 2021)
 
Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19 – 12123-FAR [PDF, 404 KB] (marzo de 2021)
 
هزینه واکسن کووید- 19 را پوشش م یدهد Medicare [PDF, 425 KB]
Medicare cubre la vacuna de COVID-19 – 12117-FAR - [PDF, 425 KB] (abril de 2021)