فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید 
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126- FAR (Revisado en marzo de 2022)

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت 
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-FAR (Revisado en diciembre de 2022)

حفظ سلامت 
Mantenerse saludable Servicios preventivos de Medicare – 11100-FAR (Revisado en septiembre de 2021)

بررسی سالانه طرح Medicare 
¿Ha hecho su Revisión anual del plan de Medicare? — 11220-FAR (Revisado en agosto de 2022)

Medicare چیست_Medicaid چیست 
¿Qué es Medicare? ¿Qué es Medicaid? – 11306-FAR (Revisado en mayo de 2021)

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند  
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-FAR (Revised June 2022)

مروری بر Medicare 
Un vistazo rápido a Medicare – 11514-FAR (Revisado en julio de 2021)

بیمه تکمیلی Medicare
Seguro suplementario de Medicare - 11575-FAR (Revisado en diciembre de 2021)

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare [PDF, 459 KB]
Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital)

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare
Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico)

آشنایی با طرح‌های Medicare Advantage [PDF, 4085 KB]
Para entender los Planes Medicare Advantage - 12026-FAR (Revisado en noviembre de 2020)

- هزینه واکسن را پوشش م یدهد در برابر کووید-19 مصون بمانید Medicare
Manténgase protegido del COVID-19: Medicare cubre la vacuna – 12118-FAR (marzo de 2021)

را همراه داشته باشید برای دریافت واکسن کووید- 19 کارت Medicare
Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19 – 12123-FAR (marzo de 2021)

هزینه واکسن کووید- 19 را پوشش م یدهد Medicare [PDF, 366 KB]
Medicare cubre la vacuna contra el COVID-19 – 12117-FAR (octubre de 2022)