فارسي / Farsi

فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید  [PDF, 2506 KB]
Obtenga ayuda con sus costos de Medicare – 10126-FAR [PDF, 186 KB]

 

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت  [PDF, 1816 KB]
Cobertura de servicios y suministros para la diabetes de Medicare - 11022-FAR [PDF, 568 KB]

 

سالم بمانید_خدمات پیشگیرانه Medicare  [PDF, 417 KB]
Mantenerse saludable_Servicios preventivos de Medicare - 11100-FAR [PDF, 320 KB]

 

بررسی سالانه طرح Medicare  [PDF, 1506 KB]
Revisión anual del plan de Medicare – 11220-FAR [PDF, 537 KB]

 

Medicare چیست_Medicaid چیست  [PDF, 633 KB]
¿Qué es Medicare?_¿Qué es Medicaid? – 11306-FAR [PDF, 205 KB]

 

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند   [PDF, 415 KB]
Cuatro programas que pueden ayudarlo a pagar  sus gastos médicos  – 11445-ARB [PDF, 320 KB] 

 

مروری بر Medicare  [PDF, 2600 KB]
Un vistazo rápido a Medicare – 11514-FAR [PDF, 185 KB]

 

همیب رکیدم لمک [PDF, 11929 KB]

Medicare, póliza de seguro complementario (Medigap) - 11575-FAR [PDF, 10.90 MB]

 

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare [PDF, 447 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 385 KB]

 

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare [PDF, 564 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 391 KB]