فارسي / Farsi

کمک هزینه Medicare دریافت نمایید  [PDF, 1339 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126- FAR (Revisado en junio de 2020)

پوشش Medicare برای ملزومات و خدمات دیابت  [PDF, 1933 KB]
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-FAR (Revisado en diciembre de 2020)

حفظ سلامت  [PDF, 263 KB]
Mantenerse saludable Servicios preventivos de Medicare – 11100-FAR (Revisado en septiembre de 2021)

بررسی سالانه طرح Medicare  [PDF, 1496 KB]
¿Ha hecho su Revisión anual del plan de Medicare? – 11220-FAR (Revisado en octubre de 2021)

Medicare چیست_Medicaid چیست  [PDF, 453 KB]
¿Qué es Medicare? ¿Qué es Medicaid? – 11306-FAR (Revisado en mayo de 2021)

4 برنامه که در پرداخت هزینه های پزشکی به شما کمک می کنند [PDF, 372 KB]  
4 programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos – 11445-FAR (Revisado en abril de 2021)

مروری بر Medicare  [PDF, 2541 KB]
Un vistazo rápido a Medicare – 11514-FAR (Revisado en julio de 2021)

همیب رکیدم لمک [PDF, 11965 KB]
Seguro suplementario de Medicare - 11575-FAR (Revisado en junio de 2020)

اطلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش الف (بیمۀ شفاخانه) Medicare [PDF, 459 KB]
Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital)

طلاعیه شرح بیمۀ صحی راجع به بخش ب بیمۀ صحی Medicare [PDF, 544 KB]
Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico)

آشنایی با طرح‌های Medicare Advantage [PDF, 4085 KB]
Para entender los Planes Medicare Advantage - 12026-FAR (Revisado en noviembre de 2020)

- هزینه واکسن را پوشش م یدهد در برابر کووید-19 مصون بمانید Medicare [PDF, 145 KB]
Manténgase protegido del COVID-19 – Medicare cubre la vacuna – 12118-FAR (marzo de 2021)

Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19 – 12123-FAR (marzo de 2021)
 
هزینه واکسن کووید- 19 را پوشش م یدهد Medicare [PDF, 425 KB]
Medicare cubre la vacuna contra el COVID-19 – 12117-FAR (abril de 2021)
 

را دریافت کنید از کجا می توانید پاسخ به سوالات خود درباره Medicare [PDF, 404 KB]
Dónde obtener las respuestas a sus preguntas sobre Medicare – 02246-FAR (Junio de 2021)

Sepa a quién llamar sobre las opciones de Medicare, reclamaciones y más.