Ελληνικά / Griego

Ελληνικά / Griego

Λάβετε Βοήθεια για τις Medicare δαπάνες σας [PDF, 1255 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare-10126-GR - [PDF, 235, KB] (Revisado en junio de 2020)

 

Κάλυψη Medicare για Προμήθειες και Υπηρεσίες για τον Διαβήτη [PDF, 1725 KB]
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-GR - [PDF, 626 KB] (Modificado en diciembre de 2019)

 

Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare Παραμένω Υγιής [PDF, 168 KB]
Mantenerse saludable_Servicios preventivos de Medicare: 11100-GR - [PDF, 320 KB] (Revisado en septiembre de 2019)

 

Ετήσια Επανεξέταση Προγράμματος Medicare [PDF, 1265 KB]
Revisión anual del plan de Medicare – 11220-GR [PDF, 355 KB]

 

Τί είναι η Medicare; _Τί είναι η Medicaid [PDF, 589 KB]
Qué es Medicare_Qué es Medicaid – 11306-GR - [PDF, 250 KB] (Revisado en abril 2020)

 

4 Προγράμματα Που Μπορούν Να Σας Βοηθήσουν Να Πληρώνετε Τις Ιατρικές Δαπάνες Σας [PDF, 357 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos – 11445-GR [PDF, 245 KB] (Revisado en abril de 2020)

 

Μια Γρήγορη Ματιά στην Medicare [PDF, 2391 KB]
Un vistazo rápido a Medicare – 11514-GR - [PDF, 505 KB] (Revisado en julio de 2020)

 

Συμπληρωματική Ασφάλιση Medicare [PDF, 11153 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-GR - [PDF, 11.03 MB] (Revisado en mayo de 2019)

 

Κατανόηση Προγραμμάτων Πλεονέκτημα Medicare (Medicare Advantage) [PDF, 3788 KB]

Entender los planes Medicare Advantage [PDF, 3789 KB] (modificado septiembre de 2019)