Ελληνικά / Griego

Λάβετε Βοήθεια για τις Medicare δαπάνες σας [PDF, 1255 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare-10126-GR - (Revisado en junio de 2020)

Κάλυψη Medicare για Προμήθειες και Υπηρεσίες για τον Διαβήτη [PDF, 1740 KB]
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-GR - (Revisado en diciembre de 2020)

Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare Παραμένω Υγιής [PDF, 168 KB]
Mantenerse saludable Servicios preventivos de Medicare – 11100-GR - (Revisado en septiembre de 2019)

Ετήσια Επανεξέταση Προγράμματος Medicare [PDF, 1290 KB]
Revisión anual del plan de Medicare – 11220-GR - (Revisado en septiembre de 2020)

Τί είναι η Medicare; _Τί είναι η Medicaid [PDF, 541 KB]
¿Qué es Medicare? ¿Qué es Medicaid? – 11306-GR - (Revisado en mayo de 2021)

4 Προγράμματα Που Μπορούν Να Σας Βοηθήσουν Να Πληρώνετε Τις Ιατρικές Δαπάνες Σας [PDF, 346 KB]
4 programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos  – 11445-GR (Revisado en abril de 2021)

Μια Γρήγορη Ματιά στην Medicare [PDF, 2400 KB]
Un vistazo rápido a Medicare  – 11514-GR - (Revisado en julio de 2021)

Συμπληρωματική Ασφάλιση Medicare [PDF, 11142 KB]
Seguro suplementario de Medicare - 11575-GR - (Revisado en junio de 2020)

Κατανόηση Προγραμμάτων Πλεονέκτημα Medicare (Medicare Advantage) [PDF, 4030 KB]
Para entender los Planes Medicare Advantage - 12026-GR (Revisado en noviembre de 2020)

Μείνετε προστατευμένοι από το COVID-19 - Η Medicare καλύπτει το εμβόλιο [PDF, 346 KB]
Manténgase protegido del COVID-19 – Medicare cubre la vacuna  – 12118-GR - (marzo de 2021)

Φέρτε την κάρτα Medicare όταν λάβετε το εμβόλιο σας εναντίον του COVID-19 [PDF, 346 KB]
Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19  – 12123-GR - (marzo de 2021)

Το Medicare καλύπτει το εμβόλιο COVID-19 [PDF, 366 KB]
Medicare cubre la vacuna contra el COVID-19 – 12117-GR - (abril de 2021)

Sepa a quién llamar sobre las opciones de Medicare, reclamaciones y más.